Bydragen fan de Douwe Kalma Stifting

CD Piiptsjilling
Johan Fabricius:De skipjonges fan Bontekoe
2012 - De Stim fan Lûdjewierrum
Mata Hari, Tet Rozendaal
Dam Jaarsma: Mearkes út 'e Wâlden
Jan Ritskes Kloosterman: Nije bloei
RedBad Suderstrand Starum
Wat je saeye, wat je maeye
Fjoerfûgel Roel Slofstra
Berne Iepenloft Spul
brek dyn klank
Jimmy costello
Kathy Reichs
Nij Frisia
Op us eigen wize
Roversguod
Sprokys Grimm
zonder liefde leefde nooit een lied

 

 


Douwe Kalma Stifting, Ferwurkersregister-AVG.pdf