Oer de stifting

It doel fan de Douwe Kalma Stifting is de befoardering fan it Fryske kulturele libben yn it Frysk. De stifting besiket om ta dat doel te slagjen troch it jaan fan finansjele stipe oan aktiviteiten, publikaasjes en projekten.

Jo kinne hjir it beliedsplan fan de Douwe Kalma Stifting lêze.

Free business joomla templates